Innføring i psykologi for coacher

  • Psykologi -og coachingfaget har utviklet seg i rasende tempo de siste årene. Enorme mengder studier gir oss innsikt i hvilken kunnskap som har gått ut på dato og hvilken vi fortsatt kan bruke. Andre teorier er kanskje gamle og ikke så relevante lenger, som Freuds psykoseksuelle stadieteori. Likevel ga denne teorien grunnlag til noen av de mer moderne teoriene som psykologen fortsatt opererer ut ifra, så det er nyttig å ha litt kunnskap om hvor det hele kommer fra. 

  • Ny norsk standard: NS 11251 setter krav til kompetanse for coacher. Her inkluderes blant annet minimum 40 timers innføring i psykologifaget. Dette kurset gir deg langt mer enn de timene.

    Oppgrader kunnskapsbanken din!

Som spesialister i coachingfaget er det viktig at vi holder oss faglig oppdatert, som andre eksperter må gjøre på sitt område. Ville du brukt en håndverker i dag til å bygge hus etter TEK10 regelverket? Nå når det foreligger både en TEK17 og TEK22?

Vi tror ikke det. Og hadde du valgt det, så hadde du fått masse ekstra arbeid og utgifter med å få huset godkjent. 

Vi i Mentalskolen bestreber oss ikke å bare å levere etter standarder, men å hele tiden holde oss oppdatert og ligge i forkant. Slik at du som student hos oss er både faglig sterk og ligger i tet i feltet. 

Innholdet i dette kuret er basert på oppdatert forskning innen de ulike psykologiske fagområdene, helt opp til 2023 forskning.

Er du klar for en oppgradering av egen kunnskap, er opptatt av utvikling og har lyst til å innfri krav til kompetanse fra Standard Norge? Da er dette kurset for deg.

Påmelding til innføringskurs i psykologi

Praktisk info:

Kurs: Innføring i psykologi for coacher.

Kurset er et 16 ukers nettkurs med oppfølging, et såkalt hybridkurs.

Dato:  1. jan. - 3. mai. 2023.
Tid: Nettmøter fredager kl. 11.00-12.00.
19. jan, 2. feb, 16. feb, 1. mars, 15. mars, 5. april, 19, april og 3. mai. (Det legges ut opptak).

Sted: Nett

Din investering : 11.900 kr

Krav til forkunnskap:

Kurset forutsetter at du har en interesse for å forstå mennesket og menneskesinnet samt at du har en forståelse for coaching og/eller endringsarbeid.

Kursleder:

Kursleder er Jeanette Sleveland, internasjonalt sertifisert NLP og Neuro-Semantics-trener, sertifisert i anvendt nevrovitenskap for coacher og bachelorstudent i psykologi.

(Du finner mer utfyllende informasjon om Jeanette her).

Mer om kurset

Kurset er designet for coacher og innholdet er plukket ut og tilpasset, slik at det er relevant. Du kan koble det opp til din allerede ervervede  coachingkompetanse. Det innfrir også krav til kompetanse fra Norsk Standard. Du blir en faglig oppdatert coach innen psykologisk teori og forskning.

Dette kurset tar for seg psykologisk kunnskap fra utviklingspsykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi, kognitiv psykologi og nevrovitenskap.  Kurset legger vekt på kunnskap om hvordan hjernen, tanker, overbevisninger, atferd  og følelser opererer. Altså stoff som kan relateres til coaching.

De faste nettmøtene er lagt opp slik at du kan stille spørsmål og gå enda mer i dybden på hver modul for grundigere forståelse og bedre innsikt.

Kurset er lagt opp som ett 8 ukers nettkurs med videoer, oppgaver og øvelser. Du har tilgang til portalen i ett år fra oppstart, så du kan gå gjennom modulene flere ganger om du ønsker. Vi tar også opptak av nettmøtene, slik at om du ikke kan delta, så kan du likevel sende inn dine spørsmål og få disse besvart.

Vi  deler også nye relevante forskningsartikler med deg når det dukker opp stoff som er relevant.

Hvilke gevinster gir dette kurset deg?

Fornyelse og oppdatering av egen kunnskap. 
Du er i vekst og innfrir kompetansekrav innen psykologi etter gjeldende standard fra Standard Norge. 

Krav til psykologisk kompetanse hos coach:
1. Hvordan opplever vi verden gjennom sansing og persepsjon.

2. bevissthetstilstander, emosjoner og motivasjonsdrivere

3. hjernens og nervestystemets oppbygging og funksjon

4. kognitiv utvikling, adferdsteorier og sosial læring

5. sosial identitet, emosjonell intelligens og gruppepsykologi

6. personlighet, identitet og motivasjon

7. stress, mestring og forebyggende helsearbeid

Tolkning av Norsk Standard NS: 11251.

Det er lett å se overskriftene for kravene til kompetanse og tenke: "Dette kan jeg jo! Jeg vet mye om tilstander, motivasjon, stress og så videre". Spørsmålene er bare: "Vet du at kunnskapen du har er fundamentert i psykologien? 

Mye av kunnskapen vi sitter på aner vi ikke hvor kommer fra. Ei heller kvaliteten på forskningen som eventuelt ligger til grunn. Dessverre er det også mye vranglære og mange myter ute å går. 


Nye verktøy
Du får tilgang til diverse analyseverktøy, oppgaver og øvelser som du kan ta direkte i bruk på deg selv og dine kunder.

Kursmodulenes innhold:


Modul 1: Utforsk psykologifaget.

I første modul ser vi nærmere på psykologifaget og hvordan det er blitt som det er i dag. Vi tar et dypdykk inn i psykologiens historie og ser på ulike felt og retninger. Vi stiller også spørsmål og får svar på om psykologi egentlig er en vitenskap?

Modul 2: Hjernen og nervesystemets oppbygning.
Hva vet vi om hjernen i dag og dens oppbygning? Hvilke områder i hjernen er ansvarlig for hvilke oppgaver og hvor mye av hjernen er involvert i ulike oppgaver? Hvilke funksjoner har hjernen og nervesystemet vårt?

Modul 3: Oppfatning og misoppfatning
Er det hold i de gamle coachingteoriene rundt sansing og oppfattelse? Hvilke teorier brukes innenfor psykologifaget? Hvordan kan vi koble de psykologiske begrepene  heuristikker og bias til vårt coachingarbeid?

Modul 4: Personlighet og Identitet 
Hva er personlighet og hvordan oppstår den? Er personlighet det samme som identitet? Hva av personligheten vår skyldes arv og hva skyldes miljø? Hvilke hovedspørsmål står personlighetspsykologien ovenfor og hva er de 6 hoved tilnærmingene til personlighet? Hvilke 10 personlighetsforstyrrelser finnes, hvor utbredt er det og hva kjennetegner dem?

Modul 5: Vårt indre liv
Er emosjoner og drivere universelle? og hvordan kan vi vite om det er det eller ikke? Hva er emosjonell intelligens og hvordan kan vi påvirke og trene den? Hva er de største teoriene rundt bevissthetstilstander og hvordan kan vi bruke alt dette i coaching?

Modul 6: Stress, stressmestring og forebyggende helsearbeid
Hva er stress? Hvilke typer stress finnes? Og hva er konsekvensene av å leve med stress? Hvilke effekt har stress på helsa? Hva kan vi gjøre forebyggende og hva kan vi gjøre for å redusere stress? hva skjer når vi ikke klarer å tilpasse oss press vi lever under?

Modul 7: Kognitiv utvikling, atferdsteorier og sosial læring
Hva er kognitiv utvikling og hvordan foregår den? Hvilke teorier dominerer omkring atferd og hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør og på hvilken måte er dette ikke kompatibelt med coachingteori? Hva er sosial læring? Hvilke elementer påvirker vår sosiale læring og hva er de gjeldende teoriene?

Modul 8: Sosial identitet og gruppepsykologi
Hvordan utvikles vår sosiale identitet? Hva er gruppepsykologi, inngrupper og utgrupper og hva er farene ved fenomenet group think?

Påmelding til innføringskurs i psykologi

Vanlige spørsmål og svar